HIMEL MASCHINEN GmbH & Co. KG

Mittelhofen 11
D-72393 Melchingen
Телефон: +49 7126 9299 0
Факс: +49 7126 9299 1
verkauf@himel.de

Данъчен идентификационен номер за продажбите: DE 1448 40448
Местен съд Stuttgart A420573

Изпълнителен директор: Werner Hirlinger

Отказ от отговорност

Отговорност за съдържанието
Съдържанието на нашия уебсайт е създадено с най-голяма грижа. Въпреки това не можем да поемем никаква отговорност за точността, пълнотата и актуалността на съдържанието. В качеството си на доставчик на услуги ние носим отговорност за собственото си съдържание на тези страници в съответствие с § 7, ал. 1 от TMG (германски закон за телемедиите) и общите закони. Съгласно §§ 8 до 10 на TMG обаче ние като доставчик на услуги не сме задължени да следим предаваната или съхраняваната информация от трети страни или да разследваме обстоятелства, които сочат за незаконна дейност. Задълженията за премахване или блокиране на използването на информация в съответствие с общото законодателство остават незасегнати от това. Отговорността в това отношение обаче е възможна само от момента на узнаване на конкретното нарушение. Веднага щом разберем за такива нарушения, ще премахнем това съдържание незабавно.

Отговорност за връзки
Нашият уебсайт съдържа връзки към външни уебсайтове на трети страни, върху чието съдържание нямаме влияние. Поради това не можем да поемем никаква отговорност за това съдържание на трети страни. Отговорност за съдържанието на свързаните страници винаги носи съответният доставчик или оператор на страниците. Свързаните страници са проверени за възможни законови нарушения в момента на свързване. По време на свързването не е било разпознато незаконно съдържание. Въпреки това постоянното наблюдение на съдържанието на свързаните страници не е целесъобразно без конкретни доказателства за нарушение. Ако узнаем за някакви законови нарушения, ще премахнем тези връзки незабавно.

Авторско право
Съдържанието и произведенията, създадени от операторите на сайта на тези страници, са обект на германското законодателство за авторското право. Размножаването, обработката, разпространението и всякакъв вид използване извън границите на закона за авторското право изискват писменото съгласие на съответния автор или създател. Изтеглянето и копирането на този сайт е разрешено само за лична употреба с нетърговска цел. Доколкото съдържанието на този сайт не е създадено от оператора, авторските права на трети страни се спазват. По-специално, съдържанието на трети страни е обозначено като такова. Ако въпреки това ви стане известно, че има нарушение на авторските права, моля, информирайте ни за това. Ако разберем за нарушения, ще премахнем това съдържание незабавно.

Защита на данните
Използването на нашия уебсайт по принцип е възможно без предоставяне на лични данни. Ако на нашия уебсайт се събират лични данни (напр. име, адрес или имейл адрес), това винаги се прави доброволно, доколкото е възможно. Тези данни няма да бъдат предавани на трети страни без вашето изрично съгласие. 
Бихме искали да обърнем внимание, че предаването на данни по интернет (напр. при комуникация по електронна поща) може да бъде обект на уязвимости в сигурността. Пълна защита на данните срещу достъп на трети страни не е възможна. 
С настоящото изрично забраняваме използването на данните за контакт, публикувани в рамките на задължението за отпечатване, от трети страни за изпращане на непоискани рекламни и информационни материали. Операторите на този уебсайт изрично си запазват правото да предприемат правни действия в случай на нежелано изпращане на рекламна информация, като например спам имейли.